1.realizácia pasportizácie kultúrnej infraštruktúry miest a obcí s následným vyhotovením strategického dokumentu na obnovu kultúrnej infraštruktúry miest a obcí Slovenska
2. aktívne podieľanie sa na vyhotovení Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry v kompetencii Ministerstva kultúry SR.
3. vytvorenie štátneho finančného nástroja na podporu obnovy kultúrnej infraštruktúry a vytvárania nových priestorov, zodpovedajúcim 21. storočiu (skúšobne pre neprofesionálne kapely, digitálne filmové pracoviská pre neprofesionálov a pod.) Program kreatívneho priemyslu neobmedzovať teritoriálne len pre územia sídiel samosprávnych krajov
4. presadzovanie podpory štátu pre také nástroje, ktoré zabezpečia významnejšie prepojenie kultúrnych inštitúcií miest a obcí s mimoškolskými aktivitami detí a mládeže
5. zmenu systému kultúrnych poukazov tak, aby bol preferovaný dôraz na kvalitu produkcií a realizáciu aktivít v kultúrnych priestoroch
6. zmenu spôsobu určovania poplatkov autorských organizácií tak, aby neboli prekážkou rozvoja kultúry miest a obcí a zároveň dochádzalo k spravodlivému odmeňovaniu autorov umeleckých diel
7. podporu vzájomnej výmeny skúseností a spoluprácu medzi kultúrnymi inštitúciami a oddeleniami miest a obcí a medzi nimi a štátnymi organizácii, verejnými fondami a neziskovým sektorom