Činnosti v mestských kultúrnych domoch, ktoré spĺňajú požiadavky kreatívneho priemyslu.

Vytvorenie podmienok pre realizáciu predstavení, koncertov profesionálnych umelcov/samostatne zárobkovo činné osoby s slobodnom povolaní, živnostníci/

Pre túto činnosť je potrebné zabezpečiť :Javiskovú techniku – javiskové ťahy, svetelná scénická technika s nízkou spotrebou el. energie – LED technológie, lineárny zvukový systém, akustické riešenie sály, kvalitné sedenie v hľadisku, klimatizácia.
Šatne pre účinkujúcich – moderné priestory pre umelcov s nevyhnutným vybavením, komunikačný systém s inšpiciou.

Vytvorenie nových odborných pracovných miest: pracovník s digitálnou osvetľovacou technikov, pracovník s digitálnou zvukovou technikou.

Vytvorenie podmienok pre vznik regionálneho / okresného, mestského/ multimediálneho pracoviska slúžiaceho pre kvalitnú informovanosť obyvateľstva vo všetkých oblastiach života.

Video štúdio pre nahrávanie dôležitých spoločenských, politických, kultúrnych udalosti v regióne, dôležitých oznamov, diskusných relácií, prenosov miestnych zastupiteľstiev atď.

Vytvorenie nových odborných pracovných miest: zakúpenie digitálnej technológie spracovania obrazu, úprava priestorov pre videoštúdio.

Vytvorenie pracovných miest: kameraman, videostrih, moderátor.

Zvukové nahrávacie štúdio, pre tvorbu zvukových nahrávok miestnych záujmových združení, spolkov/ folklórne skupiny, speváci, vokálne skupiny, hudobné skupiny atď/

Pre túto činnosť je potrebné zabezpečiť: vytvorenie priestorov pre nahrávacie štúdio a nákup nevyhnutnej techniky : mikrofóny, mixážny pult, strihový počítač so softvérovým vybavením, slúchadlá, kopírovacie zariadenie pre rozmnožovanie CD nosičov, atď.
Vytvorenie pracovného miesta: zvukár, je tu taktiež možnosť realizácie pre profesionálneho zvukára, hudobného režiséra.

Vytvorenie podmienok pre realizáciou pohybových aktivít obyvateľstva pod vedením profesionálnych lektorov /živnostníci, umelci v slobodnom povolaní/ na nácvik folklórnych tancov, moderného tanca, spoločenského tanca, baletu, pohybové ozdravné aktivity ako jóga, zumba atď.

Pre túto činnosť je potrebné zabezpečiť: zrkadlová úprava sály s vhodnou podlahou, osvetlením, šatňami a sociálnymi zariadeniami /toalety, sprchy/

Toto sú činnosti, ktoré v skromných podmienkach súvisiacich s finančnými možnosťami organizácií už dnes realizuje niekoľko domov kultúry v okresných mestách na Slovensku. Pri vzniku možnosti čerpania finančných prostriedkov z projektu kreatívneho priemyslu sa tieto činnosti výrazne skvalitnia a rozšíria do ďalších domov kultúry po celom Slovensku.

Je potrebné zdôrazniť prístupnosť týchto činností pre široké skupiny obyvateľstva. Do okresného mesta je blízko z každej obce. Poznáme všetky záujmové združenia, spolky, aj jednotlivcov, organizujeme pre nich festivaly, koncerty, divadelné vystúpenia. Krajské centrá tieto poslania nikdy nebudú plniť v takom rozsahu ako okresné. Ďalej treba zdôrazniť potrebu práce s mládežou nad 15 rokov. Táto mládež z obcí je od pondelka do piatku v okresných mestách na stredných školách. Svoj voľný čas tak môže zmysluplne tráviť v domoch kultúry pri kreatívnych činnostiach. Nevynechávame ani strednú generáciu a seniorov. Veľmi radi sa zúčastňujú na tanečných a ozdravných pohybových cvičeniach. Takto by som mohol písať ďalej. Tá efektivita vynaložených prostriedkov je nespochybniteľná. Len aby bola vôľa kompetentných.

Alfonz Kobielsky – predseda AKIS

Kontakt

Sídlo: Dom kultúry, M. R. Štefánika 875/200
09301 Vranov nad Topľou
: predseda@1akis.sk