Stanovisko asociácie k vývoju grantového programu kultúrnych poukazov na Slovensku


„Kultúru chápeme ako komplex špecifických názorov, predstáv, presvedčení, ideálov, ktoré tvoria tradíciu spoločnosti, ako komplex intelektuálnych, estetických a morálnych cieľov (hodnôt), ktoré spoločnosť chápe ako účel svojej organizácie, ako dobro, ktoré sa má dosiahnuť určitým spôsobom života. Kultúra vlastne stanovuje, čo je normálne a čo normálne nie je. Z toho teda jasne vyplýva, že „prvoradou a podstatnou úlohou kultúry je výchova.“ (preambula zo Stanov AKIS).


História vývoja grantového Programu kultúrnych poukazov


Program kultúrnych poukazov bol po prvýkrát zaradený do grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na podnet ministra kultúry Františka Tótha v roku 2006.

Takýto spôsob kupónovej distribúcie štátnych finančných prostriedkov mali už niekoľko rokov v okolitých krajinách. ,,Ak v grantovom projekte rozhoduje nejaký úradník o tom, kam pôjdu peniaze, v tomto novom systéme rozhoduje dieťa, žiak,“ uviedol František. Tóth.
K dispozícii malo ministerstvo 200 miliónov korún. Školy si mohli vyberať rôzne kultúrne podujatia, návštevy múzeí, galérií, do ktorých pôjdu so svojimi žiakmi. ,,Nie je to však obmedzené iba na školu. Takisto môžu žiaci poukaz použiť, ak idú niekam s rodičmi,“ vysvetlil minister. Poukaz platil počas celého roka a mal hodnotu dvesto korún. Cieľom celého projektu bolo vybudovať vzťah ku kultúre už od detstva. Podľa ministra len desať percent detí v súčasnosti navštevuje kultúrne podujatia. ,,Chceme, aby inštitúcie prišli sami s ponukami. Je to spôsob ako ich vyburcovať k vyššej aktivite. Napríklad môžu zabezpečiť pre študentov dopravu,“ doplnil F. Tóth. Do projektu sa mohli zapojiť všetky základné a stredné školy. ,,Všetko je na komunikácii učiteľa a rodiča, čo urobia s poukazmi. Očakávame, že projekt bude úspešný,“ skonštatoval.
zdroj internet 

Dotácia bola poskytovaná v súlade s Výnosom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK–12947/05-110/30493 zo 16. novembra 2005.

Účastníkmi grantového programu boli obce a VÚC ako zriaďovatelia kultúrnych inštitúcií, samostatné kultúrne inštitúcie pokiaľ nie sú zriadené obcou alebo VÚC a zriaďovatelia základných a stredných škôl

Grantový program Kultúrne poukazy bol určený pre žiakov základných a stredných škôl a pre pedagogických zamestnancov týchto škôl, ktorým sa umožnil prístup do divadiel, múzeí, galérií, knižníc a niektorých ďalších kultúrnych inštitúcií poskytujúcich kultúrne podujatia a aktivity aj prostredníctvom štátom dotovaných kultúrnych poukazov.

Cieľom projektu bolo sprístupnenie kultúrnych hodnôt a poskytnutie kultúrnych aktivít a služieb žiakom základných a stredných škôl a ich pedagógom prostredníctvom kultúrnych inštitúcií, ktoré sa jednotlivo alebo prostredníctvom svojho zriaďovateľa do projektu prihlásili a predpísaným spôsobom sa do projektu zaregistrovali. Kultúrna inštitúcia umožnila žiakom a ich pedagógom použiť celý kultúrny poukaz (v hodnote 200,- Sk) alebo niektorý jeho blok ( v hodnote 50,- Sk ) na zaplatenie vstupného príp. zápisného (napríklad do knižnice). Kultúrny poukaz alebo jeho bloky prevezme ako platidlo v príslušnej hodnote.

Účelom grantového programu bolo vytváranie podmienok na:
- podporu vzťahu detí, mládeže a ich učiteľov ku kultúrnym hodnotám
- vytváranie podmienok pre aktívnu účasť kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní školskej mládeže,
- podporu konkurencie medzi kultúrnymi inštitúciami s cieľom zvýšenia kvality ich činnosti,
- podporu adresnosti a prehľadnosti štátnej dotácie kultúrnym inštitúciám na základe reálneho záujmu občanov o ich služby,
- prehľad záujmu detí a mládeže o kultúru a monitorovanie návštevnosti kultúrnych inštitúcií touto vekovou kategóriou.

Kompletný kultúrny poukaz v hodnote 200 Sk sa skladal zo 4 blokov po 50 Sk.
Program Kultúrne poukazy bol členený na štyri podprogramy, v ktorých možno požadovať dotáciu:
- Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským ku kultúrnym hodnotám,
- Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - vyučovací jazyk neurčený,
- Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny ku kultúrnym hodnotám,
- Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - kultúrne inštitúcie.
V rámci grantového programu Kultúrne poukazy bolo možné poskytnúť dotáciu na realizáciu projektu:
- obci, ktorá je zriaďovateľom kultúrnej inštitúcie,
- samosprávnemu kraju, ktorý je zriaďovateľom kultúrnej inštitúcie,
- inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe (v súlade s § 2 ods. 1 výnosu), ktorá je oprávnená poskytovať kultúrne aktivity a služby.

V rámci grantového programu Kultúrne poukazy bolo možné poskytnúť dotáciu na administráciu kultúrnych poukazov (5,- Sk na kultúrny poukaz):
- obci, ktorá je zriaďovateľom základnej školy,
- samosprávnemu kraju, ktorý je zriaďovateľom strednej školy a učilišťa,
- štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá je zriaďovateľom cirkevnej základnej školy alebo cirkevnej strednej školy,
- inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe (v súlade s § 2 ods. 1 výnosu), ktorá je zriaďovateľom súkromnej základnej školy alebo súkromnej strednej školy.

Dotácie na administráciu kultúrnych poukazov pre žiakov a pedagógov špeciálnych základných škôl, špeciálnych stredných škôl, praktických škôl, odborných učilíšť a škôl v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku ( bilingválne školy ), ktorých zriaďovateľom je krajský školský úrad a dotácie na realizáciu projektu v prípade kultúrnych inštitúcií, ktorých zriaďovateľom je ministerstvo kultúry a ktorí sa do projektu prihlásili a predpísaným spôsobom sa do projektu zaregistrovali, budú riešené osobitným spôsobom.

Dotáciu na administráciu kultúrnych poukazov, ktorú získal žiadateľ – zriaďovateľ základných a stredných škôl, využije predovšetkým na náklady súvisiace s dotlačou identifikačných údajov na kultúrne poukazy pomocou špeciálneho softvéru. Tlačivá kultúrnych poukazov s ochrannými prvkami proti zneužitiu dodá školám ministerstvo podľa počtu prihlásených a zaregistrovaných žiakov a pedagógov s 10% rezervou tlačív.

Dotáciu na realizáciu projektu, ktorú získal žiadateľ – zriaďovateľ kultúrnej inštitúcie, použije na úhradu nákladov kultúrnych inštitúcií spojených s poskytovaním kultúrnych aktivít a služieb pre držiteľov kultúrnych poukazov vo výške podľa počtu získaných blokov kultúrnych poukazov.

Výnimočný bol tento grantový systém v tom, že iba v roku 2006 bolo možné celý kultúrny poukaz teda všetky štyri bloky po 50 Sk použiť na filmové predstavenie.
V roku 2007 tento grantový systém vyhlásený nebol.

K zmene došlo v roku 2008.

Kultúrny poukaz bol finančný poukaz v hodnote 150 Sk /zložený so šiestich blokov po 25 Sk/,ktorý platil jeden kalendárny rok. Kultúrny poukaz predstavoval osobitný ročný príspevok štátu na konkrétny rok pre žiaka a pedagóga zamestnaného na plný pracovný úväzok základnej školy alebo strednej školy, ktorý bolo možné využiť na návštevu kultúrnych podujatí.
Bolo možné ho použiť na uhradenie vstupného napr. v divadlách, galériách, múzeách, kultúrnych strediskách alebo na uhradenie iných účastníckych poplatkov a služieb (napr. zaplatenie zápisného do knižnice).

Kultúrne poukazy sa distribuovali prostredníctvom základných a stredných škôl. Žiak a pedagogický zamestnanec ich získal len vtedy, ak sa škola prostredníctvom svojho zriaďovateľa zaregistrovala do programu a zriaďovateľ školy predložil na MK SR v stanovenom termíne žiadosť o registráciu do grantového systému MK SR v roku 2008 v programe Kultúrne poukazy 2008 v rámci grantového programu 9.1 - Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - zriaďovatelia škôl.

Každý žiak a pedagóg školy, ktorá bola zapojená do programu Kultúrne poukazy 2008, dostal jeden blok kultúrnych poukazov v hodnote 150 Sk, zložený zo šiestich kultúrnych poukazov, každý v hodnote 25 Sk.

Kultúrna inštitúcia umožní žiakom a pedagógom na zaplatenie vstupného príp. iného účastníckeho poplatku použiť ľubovoľný počet kultúrnych poukazov prináležiacich konkrétnemu žiakovi alebo pedagógovi podľa výšky uhrádzanej sumy.
Päť zo šiestich poukazov mohol žiak alebo pedagóg použiť na ľubovoľné kultúrne podujatie okrem filmového predstavenia.
Jeden zo šiestich poukazov mohol žiak alebo pedagóg použiť na filmové predstavenie alebo iné ľubovoľné kultúrne podujatie. Takýto poukaz bol od ostatných poukazov farebne odlíšený so špecifickým kódom. Pri realizácii premietania filmových predstavení mohla kultúrna inštitúcia prijať a do systému nahlasovať len spomínaný typ poukazu.
Kultúrne poukazy mohli žiaci a pedagógovia uplatniť v rôznych kultúrnych inštitúciách, ktoré sa zapojili do tohto programu a poskytovali kultúrne služby, a to:
1/ Kultúrne inštitúcie v pôsobnosti obcí (mestské divadlá, mestské knižnice, mestské kultúrne strediská, mestské múzeá a pod.),
2/ Kultúrne inštitúcie v pôsobnosti VÚC (divadlá, bábkové divadlá, štúdiá tanca, galérie, múzeá, hvezdárne, osvetové strediská, knižnice a pod.),
3/ Štátne inštitúcie, kde zriaďovateľom je ministerstvo kultúry SR (Divadelný ústav Bratislava (ďalej len „BA“), Divadlo Nová scéna BA, Hudobné centrum BA, Literárne informačné centrum BA, Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia – Ifjú Szívek BA, Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana BA, Múzeum SNP Banská Bystrica, Národné osvetové centrum BA, Slovenská filharmónia BA, Slovenská knižnica pre nevidiacich Levoča, Slovenská národná galéria BA, Slovenská národná knižnica Martin, Slovenská ústredná hvezdáreň Komárno, Slovenské centrum dizajnu BA, Slovenské národné divadlo BA, Slovenské národné múzeum BA, Slovenské technické múzeum Košice, Slovenský filmový ústav, Slovenský ľudový umelecký kolektív BA - SĽUK, Štátna filharmónia Košice, Štátna opera Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Prešove, Štátne divadlo Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Umelecký súbor Lúčnica, Univerzitná knižnica v Bratislave, Ústredie ľudovej umeleckej tvorby BA - ÚĽUV),
4/ Neštátne kultúrne inštitúcie – súkromné divadlá, galérie, múzeá, taktiež združenia, organizácie, právnické a fyzické osoby poskytujúce kultúrne podujatia alebo služby a pod.

Kultúrny poukaz dostal konkrétny žiak alebo pedagóg zamestnaný na plný pracovný úväzok základnej alebo strednej školy na svoje meno, a tým sa stal jeho majiteľom.
Kultúrne poukazy boli určené žiakom a pedagógom a tí rozhodli o účele ich použitia.
Každý kultúrny poukaz mal jedinečné číslo, na základe ktorého bol identifikovateľný a obsahoval identifikačné údaje školy a žiaka alebo pedagóga. Kultúrny poukaz je neprenosný. Vo chvíli, keď žiak alebo pedagóg použije poukaz na zaplatenie vstupného alebo iného účastníckeho poplatku, majiteľom poukazu sa stala kultúrna inštitúcia.
Oproti roku 2006 v roku 2008 bolo možné na kultúrne podujatia, ktoré sa uskutočnili v mesiacoch november a december 2008, kultúrnymi inštitúciami vyberať poukazy vopred.

V roku 2009 sa opäť zmenila hodnota kultúrneho poukazu.
Tento krát blok poukazov o hodnote 6 Eur sa skladal so šiestich poukazov každý v hodnote jedného eura.
V ostatnom zostali podmienky nezmenené.

V rokoch 2010 , 2011 a 2012 hodnota poukazov zostala nezmenená.
Po predošlých skúsenostiach nastala v roku 2012 zmena v tom ako škola naloží s poukazom žiaka.
Žiacke kultúrne poukazy pre rok 2012 boli primárne určené základným a stredným školám, ktoré mohli samostatne alebo v spolupráci so združením rodičov príslušnej školy rozhodnúť o ich použití (samozrejme so súhlasom žiaka).
Zvýšenie právomoci školy pri uplatňovaní kultúrnych poukazov nastalo z dôvodu, že niektorí žiaci poukazy po ich prijatí stratili či znehodnotili. Ak s tým rodičia a žiaci súhlasili, kultúrne poukazy žiakov mali na starosti triedni učitelia, a to do konca školského roka (jún 2012). Na konci školského roka učitelia rozdali nevyužité poukazy žiakom a tí ich mohli uplatniť aj počas letných prázdnin.
Ak žiakom zostali nevyužité poukazy aj na začiatku ďalšieho školského roka (september 2012), mohli s nimi naložiť ľubovoľne (uplatniť samostatne vo svojom voľnom čase alebo ich opäť odovzdať triednemu učiteľovi za účelom úschovy pre podujatia organizované školou).

Rok 2012 bol rokom volebným. Po ministrovi Danielovi Krajcerovi sa novým ministrom stal Marek Maďarič. Ten konštatoval, že kultúrne poukazy vydané v roku 2012 nie sú finančne kryté. Na základe tejto informácie ministerstvo pristúpilo ku kroku, ktorý značne skomplikoval život niektorým kultúrnym inštitúciám prihláseným do grantového systému. Opatrenie spočívalo v tom, že boli spriemerované prijaté kultúrne poukazy v jednotlivých kultúrnych inštitúciách za v rokoch 2009,2010 a 2011 a tento priemer pre každú organizáciu bol stanovený ministerstvom kultúry ako limit na čerpanie v roku 2012.

To bol pravdepodobne aj dôvod, prečo v roku 2013 Každý žiak a pedagóg školy, ktorá bola zapojená do programu Kultúrne poukazy 2013, dostal jeden blok kultúrnych poukazov v hodnote 4 €, zložený zo štyroch kultúrnych poukazov, každý v hodnote 1 €. Tri zo štyroch poukazov mohol žiak alebo pedagóg použiť na ľubovoľné kultúrne podujatie okrem filmového predstavenia. Jeden zo štyroch poukazov mohol žiak alebo pedagóg použiť na filmové predstavenie alebo iné ľubovoľné kultúrne podujatie. Takýto poukaz bol od ostatných poukazov farebne odlíšený a mal špecifický kód. Pri realizácii premietania filmových predstavení mohla kultúrna inštitúcia prijať a do systému nahlasovať len spomínaný typ poukazu.
Roky 2014 až 2016 boli identické.


Nedostatky systému


V priebehu svojej existencie život aj vývoj vniesol do grantového systému aj negatívne javy, na ktoré chceme poukázať a v prípade možnosti ich napraviť. Poberateľmi kultúrnych poukazov /okrem kultúrnych, umeleckých, vedeckých a pamäťových inštitúcií/ sa stali aj rôzne pseudo - kultúrne podnikateľské subjekty, ktoré vo svojej vynaliezavosti a snahe o zárobok, prezentujú svoje tzv. „umenie“ v telocvičniach základných a stredných škôl, kde im umožní realizovať svoje umelecké aktivity „správne motivované“ vedenie školy. Kultúrne a umelecké inštitúcie sú takto obídené a postavená mimo hru. Školy nemajú odborne zdatných a v umení a kultúre rozhľadených profesionálnych pracovníkov (bez urážky), preto vyberajú kultúrne a umelecké programy v rámci svojho obmedzeného poznania len z oklieštených ponúk rôznych „umeleckých agentúr“ podľa ceny, nie podľa umeleckej hodnoty a obsahu.


Návrh na úpravu systému


Navrhujeme upraviť podmienky grantového systému a prijať také opatrenia, aby sa kultúrne a umelecké podujatia realizovali výlučne v kultúrnych inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest, obcí, VÚC a štátu a samozrejme aj v súkromných kultúrnych inštitúciách, pokiaľ na realizáciu kultúrnych podujatí majú vytvorené vhodné kultúrne podmienky (vlastná budova s divadelnou sálou a potrebným technickým vybavením). Pokiaľ takéto podmienky vytvorené nemajú, nedokážu napĺňať ciele grantového systému a preto by nemali byť poberateľmi poukazov. Kultúrne prostredie a priestory (či už historických budov, kultúrnych domov, divadiel,...) je taktiež jedným z pilierov, značne vplývajúcich na výchovu, estetiku, správanie a formovanie mladého človeka.

Uvedenou zmenou sa kultúrnym inštitúciám vráti postavenie, aké si zaslúžia a kvôli čomu boli vybudované a zriadené. Kultúrne inštitúcie a ich profesionálni pracovníci sa stanú garantom kvality obsahu vybraného predstavenia, garantom adekvátneho kultúrneho prostredia a profesionálnymi poradcami vedeniam škôl pri vyhľadávaní potrebných a vhodných kultúrnych a umeleckých podujatí „napasovaných na mieru“ tej ktorej vekovej kategórii žiakov. Veríme, že uvedenými opatreniami sa vrátime k pôvodným cieľom a zamýšľaným zámerom, ktoré boli stanovené na začiatku realizácie tohto grantového programu a kvôli ktorým grantový systém vznikol.

 Ing. Alfonz Kobielsky v. r. – predseda asociácie

Kontakt

Sídlo: Dom kultúry, M. R. Štefánika 875/200
09301 Vranov nad Topľou
: predseda@1akis.sk