Stav miestnej a regionálnej kultúry na Slovensku.

Stanovisko Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska – A K I S

Kultúra má nespočetné množstvo definícií, ale všetky sa zhodujú na tom, že základnou úlohou kultúry je výchova. Vo všetkých analytických materiáloch o stave kultúry na Slovensku, sa už niekoľko desaťročí konštatuje, že miestna kultúra je na nevyhovujúcej úrovni a je potrebné prijať opatrenia na zvrátenie daného stavu. Bohužiaľ musíme konštatovať, že sa tento stav vôbec nezmenil a aj napriek snahe pracovníkov kultúrnych a osvetových zariadení sa naďalej zhoršuje. Vzhľadom na danú situáciu sa niekoľko zanietených kultúrno-osvetových pracovníkov z rôznych regiónov Slovenska rozhodlo založiť Asociáciu kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska, ktorá si dáva za cieľ nielen poukazovať na nedostatky v danej oblasti, ale aj navrhovať konkrétne riešenia na zlepšenie stavu a pomáhať pri ich realizácii.

V súčasnom období sme svedkami polarizácie názorov týkajúcich sa stavu kultúry na Slovensku.
Na jednej strane sú profesionálne umelecké telesá aj jednotlivci, divadlá , inštitúcie podporované štátom, ktoré sa s produkciou vlastných slovenských formátov vo svojich programových štruktúrach dostali z marazmu deväťdesiatych rokov a dnes poberajú v spoločnosti patričnú vážnosť, popularitu a s tým spojené odmeňovanie za ich umelecké výkony. Sme svedkami rastúcej tvorby a kvality aj v oblasti slovenského filmu, čo by nemohlo nastať bez finančnej podpory.
Na druhej strane je miestna kultúra – kultúrne domy v mestách a obciach po celom Slovensku, ktoré by mali byť malými inkubátormi rozvoja slovenskej kultúry a kreatívneho priemyslu. Tieto každodenne zápasia s mnohými vážnymi problémami a mnohokrát bojujú o prežitie. V niektorých mestách boli v minulosti kultúrne domy predané, alebo organizácie ktoré ich spravovali, zrušené.
Kultúrna infraštruktúra a technické vybavenie vo väčšine prípadov nespĺňa požiadavky súčasnej doby. Organizácie, ktoré tieto kultúrne domy spravujú, sú spravidla z úsporných dôvodov personálne poddimenzované. Zamestnanci pracujú za neadekvátne odmeny. Vo väčšine prípadov sú to fanatici, ktorých táto práca aj napriek nízkej mzde baví. Problém nastáva aj pri výmene kádrov. Mladá generácia nie je ochotná pracovať v takýchto podmienkach a tak kolektívy kultúrnych pracovníkov postupne starnú.

Na prevádzke sa taktiež šetrí. Organizácia zabezpečujúca chod budovy sa v snahe získať finančné zdroje, na úkor vlastnej činnosti „špecializuje na prenájmy“.
Aj napriek tejto zložitej situácii existuje na Slovensku niekoľko prosperujúcich miestnych kultúrnych
zariadení, ktoré dokážu vytvárať veľmi dobré podmienky pre rozvoj kultúrneho života v ich pôsobisku. Z ich praxe je možné čerpať inšpiráciu pri tvorbe koncepcie obnovy miestnej kultúrnej infraštruktúry a samotnej kultúrnej činnosti pre občanov žijúcich v danom regióne.
Miestna samospráva má v dnešnej dobe problém udržať prevádzku existujúcich zastaraných kultúrnych domov, nieto ešte z vlastných prostriedkov realizovať obnovu a rozvoj týchto kultúrnych objektov. Bez pomoci štátu, ktorí sa v minulosti tejto „ťarchy“ zbavil, sa tento problém nevyrieši.
Zo strany štátu sú nevyhnutné kroky na obnovu a rozvoj miestnej kultúrnej infraštruktúry. Je potrebné koncepčné riešenie daného problému spolu s kontinuálnym vzdelávaním kultúrnych pracovníkov. Je potrebné vytvoriť špeciálny grantový program na podporu aktivít miestnych kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti samosprávy.

Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska AKIS odporúča ako prvý krok
k riešeniu danej situácie, vypracovať detailnú pasportizáciu miestnej kultúrnej infraštruktúry po celom Slovensku, ktorú by malo realizovať Národné osvetové centrum – príspevková organizácia
ministerstva kultúry. Na základe pasportizácie spoznáme stav kultúrnych domov a infraštruktúry v jednotlivých mestách a obciach a potrebný objem finančných prostriedkov na ich obnovu. Po dôslednej analýze výsledkov pasportizácie by sa dala vyhotoviť koncepcia rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry v pôsobnosti tej ktorej samosprávy.

Tento dokument by sa mal stať predmetom rokovania vlády SR a po jeho schválení bol postupne v etapách realizovaný.
Ďalšou prioritou AKIS je iniciovať uzatvorenie hromadnej licenčnej zmluvy s autorskými zväzmi pre všetky mestá a obce na Slovensku. Snahou AKIS-u je stanoviť jednoznačné, zrozumiteľné a predvídateľné pravidlá pri určovaní autorských poplatkov v konkrétnych prípadoch. Pri tejto úlohe, ktorej riešenie už nastalo, AKIS úzko spolupracuje so Združením miest a obcí Slovenska.
Na neuspokojivom stave kultúry v našom štáte má podiel aj absencia systematickej práce s mládežou. Týka sa to hlavne voľnočasových aktivít. V poslednom čase vnímame na Slovensku nárast extrémizmu, drogových a iných závislosti, kriminality, atď. V prospech riešenia daného stavu navrhujeme využiť budovy domov kultúry ako centier kreatívneho priemyslu, kde by mládež pod vedením odborných lektorov rozvíjala svoje voľnočasové aktivity. Túto oblasť musí zastrešiť štát, tretí sektor to nie je schopný utiahnuť sám.

Všetky uvedené názory a ciele AKIS-u, sme v minulom období prezentovali ministrovi kultúry pánovi Marekovi Maďaričovi.
Za celé dva roky sme nezaznamenali zmenu v danej oblasti. Záujem o danú problematiku a úprimnú snahu pomôcť prejavil štátny tajomník Konrád Rigó. Úlohou Ministerstva kultúry SR by nemala byť len podpora profesionálneho umenia, ale ako zo samostatného názvu inštitúcie vyplýva, mala by to byť podpora aj regionálnej a miestnej kultúry na celom Slovensku. Miestna kultúra je základom celoštátnej kultúry. Je to 2 927obcí a miest, kde žije 5 427 917 občanov, z ktorých obrovské množstvo od detí, cez mládež, až po dôchodcov pôsobí v rôznych záujmovo-umeleckých telesách, skupinách, súboroch a voľno-časových zoskupeniach a záujmových združeniach, v ktorých sa rodia aj budúci profesionálni umelci. S týmito aktívnymi občanmi by mali pracovať profesionálni lektori /pedagógovia/ ako zamestnanci kultúrnych inštitúcií, ktorých by mal financovať štát. Neoddeliteľnou súčasťou celého dobre fungujúceho systému je vytvorenie vhodných podmienok pre prezentáciu profesionálneho umenia v miestnych kultúrnych domoch /kultúrne prostredie, adekvátna javisková technika, šatne, hľadisko, atď / .

Dňa 3.mája 2018 sa konalo výjazdové zasadnutie Vlády Slovenskej republiky vo Vranove nad Topľou, na ktorom predseda AKIS Alfonz Kobielsky na rokovaní s pani ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou predstavil koncepciu a hlavné tézy asociácie. Členovia asociácie ako odborná obec miestnej a regionálnej kultúry, deklarovali pripravenosť a ochotu spolupracovať s Ministerstvom kultúry SR pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja miestnej kultúry. Zároveň vyzývame profesionálnu kultúrnu obec aj tretí sektor na spoluprácu k dosiahnutiu spoločného cieľa, ktorým je vyššia kvalita kultúry na Slovensku. Nech sú inšpiráciou slová odstupujúceho ministra kultúry o stave kultúry v spoločnosti: "Kultúra je a zrejme ešte aj bude na Slovensku takou popoluškou, ktorá je trochu podceňovaná a niekde dávaná tak do kúta, ale nakoniec, keď na to príde, tak práve kultúra zažiari najkrajším svetlom."
Vranov nad Topľou 04. mája 2018 Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska

Alfonz Kobielsky – predseda AKIS

Kontakt

Sídlo: Dom kultúry, M. R. Štefánika 875/200
09301 Vranov nad Topľou
: predseda@1akis.sk